Estatus de la Fundació Privada Can Caralleu Esport

  CAPÍTOL I

  Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

  Article 1. Denominació, naturalesa i durada

  La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.  La fundació es denomina Fundació Can Caralleu Esport, Fundació privada.

  La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

   

  Article 2. Domicili

  El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer dels Esports, 2-8 (08017)

   

  Article 3. Àmbit d’actuació

  La Fundació exerceix les seves funcions majoritària i principalment a Catalunya, sense perjudici de poder actuar a la resta de l’estat espanyol i altres indrets quan així convingui als interessos i finalitats de la Fundació.

   

  Article 4. Règim jurídic

  La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

  La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

                           

  CAPÍTOL II

  Finalitats fundacionals i activitats

   

  Article 5. Finalitats fundacionals

  La Fundació té per objecte:

  a).- La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries de l’objecte anterior.

  b).- La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.

  c).- Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter social i no lucratiu.

  Les finalitats enunciades no tenen caràcter limitador de l’objecte fundacional, el qual, s’estén a tot allò que, de forma directa o indirecta, hi estigui relacionat.

   

  Article 6. Activitats a desenvolupar. 

  A fi de dur a terme la finalitat fundacional i la seva consecució, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

  1.- Activitats de gestió, explotació i manteniment de centres, instal·lacions i equipaments esportius, i en concret del Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu en règim de concessió administrativa amb l’Ajuntament de Barcelona.

  2.- Serveis i activitats esportives de lleure relacionades amb l’esport.

  3.- Activitats i iniciatives de caire cultural i solidari.

  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents

   

  Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

  Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

  La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

   

  Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

  Son beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

  a).-  Els usuaris de les instal·lacions esportives que la Fundació gestioni.

  b) .- Els destinataris de les activitats de lleure relacionades amb l'esport.

  c) .- Els participants o destinataris de les activitats de caràcter cultural o social.

  L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, donant adequada difusió a les activitats realitzades.

   

  CAPÍTOL III

  Règim econòmic

   

  Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

  El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

  1. pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
  2. per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, i
  3. per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

   

  Article 10. Règim comptable i documental

  10.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

  10.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

  L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.

  10.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

  1. el balanç de situació,
  2. el compte de resultats,
  3. el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
  4. el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
  5. la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

  10.4.- La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut de la memòria dels comptes anuals.

  10.5.- El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

  10.6.- Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes i segons disposa l’article 333-11 del Codi Civil de Catalunya.

  Per altre banda i encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes per a què els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, s'haurà de realitzar si al menys una tercera part dels patrons ho demana.

   

  Article 11. Recursos anuals

  Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

  1. les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
  2. els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
  3. les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

   

  Article 12. Aplicació obligatòria

  La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent (70%) de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar la forma de aplicar aquests romanents.

  L’aplicació de com a mínim el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’ inici del següent al de l’acreditació comptable.

   

  Article 13. Participació en societats

  La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

  La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

  En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

   

  CAPÍTOL IV

  Organització i funcionament

   

  Article 14. El Patronat

  El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

   

  Article 15. Composició del Patronat i  requisits per ser-ne membre

  El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i constituït per sis (6) membres que seran designats en atenció a les circumstancies que es detallen a continuació:

  a).- Un dels patrons serà obligatòriament aquella persona que ostenti el càrrec de Director General de la Fundació Claror. Tanmateix també ostentarà el càrrec de President la Fundació.

  b).- Tres dels Patrons seran designats per la Fundació Claror de entre els membres del seu equip directiu o del seu patronat.

  Tanmateix i atenent al fet que la designació d’aquests tres patrons per part de la Fundació Claror està vinculada a la seva ocupació o circumstància dins de la mateixa, aquesta última, també, estarà facultada per revocar-los-hi la condició de Patró de la Fundació Can Caralleu Esport.

  En el cas de que a qualsevol d’aquests tres patrons els hi sigui revocada la condició de Patró amb anterioritat a que es compleixi el termini per el que van ser designats, serà substituït per nomenament de la Fundació Claror de entre els seus membre del equip directiu o del seu patronat.

  c).- Els altres dos patrons seran escollits pel patronat d’acord amb la legislació vigent i els Estatuts pel propi patronat de la Fundació Can Caralleu Esport i es donarà prioritat a persones de col·lectius que tinguin lligam amb el centre Can Caralleu, entre ells, els seus usuaris i treballadors.

  Sense perjudici de l’anterior, podrà ser membre del Patronat qualsevol persona  física  amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

   

  Article 16. Designació, renovació i exercici del càrrec

  El primer Patronat consta designat a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons corresponents al apartat c) de l’article anterior, si s'escau i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria de dos terços.

  Els Patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys (4), i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

  Els patrons de l’apartat c) de l’article anterior que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

  Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

   

  Article 17. Gratuïtat

  Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

  Els patrons que estableixin una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació l’hauran d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. Tanmateix aquestes tasques hauran d’ésser diferents de les tasques i funcions pròpies de les del càrrec de patró.

  El nombre de patrons amb relació laboral o professional no pot ésser en cap cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

   

  Article 18. Facultats i delegació de funcions

  El Patronat tindrà al seu càrrec el govern, l’administració i la representació de la Fundació. La seva competència s’estén també a tot allò que faci referència a la interpretació d’aquests Estatuts i a la resolució de totes les incidències que es presentin en el funcionament de la Fundació.

  El Patronat pot delegar les seves facultats en un o més dels seus membres i nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada o solidària, llevat que es tracti de matèries indelegables, segons la Llei o els estatuts vigents en cada moment.

  El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

   

  Article 19. Règim de convocatòria

  El Patronat es reunirà sempre que sigui necessari per al bon funcionament de la Fundació i, com a mínim, dos cops l’any. S’haurà de reunir obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior i durant el segon semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar el pressupost de l’exercici posterior.

  El Patronat quedará vàlidament constituït en primera convocatòria, quan es trobin reunits més de la meitat dels seus membres, o la meitat, amb la presència del President. En segona convocatòria, es requerirá com a mínim, la presencia de tres patrons.

  Les reunions del Patronat, es convocaran amb una antelació mínima de cinc (5) dies. En casos excepcionals, la convocatòria es podrà efectuar fins a 24 hores abans de la reunió, però en aquest cas, caldrà que en començar la reunió hi hagi constància de la recepció de la convocatòria per part de les persones absents.

  En les convocatòries constarà l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. Aquestes convocatòries es faran per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció per part de les persones interessades.

  Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat dels casos en què la Llei o els Estatuts estableixin una altra cosa. En qualsevol cas, els acords que facin referència a matèries indelegables del Patronat hauran de constar explícitament a l’ordre del dia en la convocatòria i requeriran majoria absoluta dels membres del Patronat. En cas d’empat, el/la President/a tindrà vot de qualitat.

  Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si una patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, por actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

  El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

  El Patronat podrà elaborar un reglament intern de funcionament, el qual haurà de respectar allò establert en la llei vigent i en aquests estatuts.

   

  Article 20. El president o presidenta

  El president/a té les facultats següents:

  a) Representar institucionalment la Fundació.

  b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

  c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

  d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

   

  Article 21. El secretari o secretària.

  El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

  Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

   

  Article 22. De les actes

  De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

  Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació de la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

  La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

   

  Article 23. Cessament

  1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

  a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

  b) Incapacitat o inhabilitació.

  c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

  d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

  e) Renúncia notificada al Patronat.

  f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

  g).- Per acord motivat del Patronat acordant la destitució del Patró en el cas que resulti acreditat, a parer del Patronat, que l’actuació del Patró resulta contraria o perjudica greument els estatuts, la imatge i/o els interessos de la Fundació.

  h).- Els patrons que hagin estat designats per la Fundació Claror, per decisió d’aquesta última.

  i) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

  2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

   

  CAPÍTOL VI

  De la gerència de la Fundació

   

  Article 24. El director general

  El patronat i d’entre un dels tres patrons que hagin estat anomenats de conformitat al apartat b) de l’article 15 d’aquests Estatuts designarà un director general per a que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació.

  Les tasques corresponents a aquest càrrec seran les pròpies de direcció o gerència de la Fundació.

  El càrrec de director pot ser retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

  De la mateixa manera el patró que dugui a terme aquestes tasques de direcció o gerència de la Fundació també esdevindrà el Secretari de la Fundació.

  CAPÍTOL VII

  Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

   

  Article 25. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el vot de dos terços dels membres del Patronat, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

   

  Article 26. Causes de dissolució

  La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

  a).- Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

  b).- Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

  c).- Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

  d).- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

   

  Article 27. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

  a).- La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’ establert en l’article 25 i l’ha d’aprovar el Protectorat.

  b).- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

  El patrimoni romanent s'adjudicarà a alguna altre Fundació de l’àmbit esportiu i social amb un objecte i naturalesa anàlogues a les de la Fundació Can Caralleu Esport i prioritàriament a aquelles entitats que puguin haver estat més vinculades amb Can Caralleu.

  En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

  c).- L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

   

  ********************************************

   

   

  Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

  GTranslate