transparència

Informació institucional i organitzativa

Fundació Privada Claror
NIF G59080259
Carrer Sardenya, 337 entresól 2a, 808025 de Barcelona
Inscrita al registre d'Associacions i Fundacions de la Genenralitat de Catalunya amb el número 481.

La Fundació Claror, com entitat prestadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I és desig de l'organització promoure la transparència d'actuacions, garantir l'accés a la inforrmació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condicions que regulen la gestió de centres esportius municipals en règim de concessió administrativa de serveis

Normativa aplicable

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Informació econòmica i contractual

L'òrgan superior de decisió de la Fundació Claror és el patronat, els membres del quan no perceben cap remuneració per l'exercici del seu càrrec. L'equip professional està format per més de 630 persones, distribuides entre les següents àrees:

  • Factor humà
  • Sistemes de gestió
  • Sistemes i tecnologies de la informació
  • Comunicació i màrqueting
  • Atenció personal i vendes
  • Innovació esportiva
  • Econòmica-financera
  • Àrea d'Excel·lència i Responsabilitat Social

 

Contractes amb l'Administració Pública

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Claror
Inici: Febrer del 1993 amb Fundació Claror
Final: Gener del 2043
Condicions d'explotació de l'equipament municiopal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Des de l'any 21 de concessió l'Ajuntament participa en una tercera part dels excedents que es produeixin a l'explotació; 1/3 es destina a la millora del centre i 1/3 es destina a la promoció

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Sagrada Família
Inici: Desembre 1996 amb Fundació Claror
Final: Novembre del 2021
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi.

Modificació del contracte 1
Objecte: Inclure en el contracte de gestió la finca núm.30 del Passartge Viralet.
Inici: 20 de juliol del 2007
Fi: Novembre 2021

Modificació del contracte 2
Objecte: Modificació de la clàusula que fa referència a la participació de l'excedent econòmic.
Inici: 20 de juliol del 2009
Fi: Novembre 2021

Modificació del contracte 3
Objecte: Modificació de la clàusula que fa referència al programa esportiu mínim (Carta de Serveis de L'Ajuntament de Barcelona)
Inici: 28 de juliol del 2010
Fi: Novembre 2021

Contracte de gestió del Centre Esportiu Municipal Marítim
Inici: 6 d'abril del 1999 amb Fundació Claror
Final: Març del 2024
Condicions d'explotació de l'equipament municipal: la Fundació Claror suporta les despeses d'explotació i genera els ingressos per abonaments, activitat i serveis. Anualment, dels ingressos obtinguts, es liquida un cànon fixe i variable a l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona també participa de l'excedent econòmic, en cas que se'n generi.

Modificació del contracte 1
Objecte: Ratificació del conveni de col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca per a la creació del PRBB; Modificació de comú acord amb la Fundació Claror la concessió existent: Increment de la inversió inicial a fer per part de Fundació Claror; augmentar la durada de la concessió; modificació del cànon i de la participació en els excedents.
Inici: 21 de juliol del 2000
Fi: Juny del 2035

Modificació del contracte 2
Objecte: Modificació de la durada de la concessió; Modificació del cànon i de la participació en els excedents; Compromís per part de la Fundació Claror de destinar una inversió addicional a la del manteniment ordinari de les instal·lacions com a mínim de 100.000€/anuals en el període 2011-2015
Inici: 21 de juliol del 2000
Fi: Juny del 2045

Ajuts públics

Pel que fa a les ajudes de fons públics que es reben, cal diferenciar aquelles subvencions a la inversió, de les subvencions d'explotació. Les primeres, financien projectes d'inversió en millores a l'equipament municipal.

Les segones, les d'explotació, ajuden al gestor a desenvolupar determinats programes impusalts des de l'Ajuntament o també donen suport en l'organització d'esdeveniments o activitats organitzades pel gestor però que tenen com a finalitat la promoció de l'esport per a tothom

Consulta totes les subvencions del darrers 7 anys >

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate