Reglament del club

 

El reglament del club i les seves clàusules són les formulades per l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Procediment d’entrada i sortida

L’accés al centre es fa mitjançant un carnet de proximitat, que dóna pas a travessar la porta. L’accés i la sortida del centre esportiu es fan única i exclusivament per l’Avinguda Pau Casals, 281-283.

Tenen accés a les instal∙lacions de L’Esportiu de Llinars:

• Els seus abonats.

• Les persones que participen en alguna activitat organitzada.

• Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada.

• Les persones que contracten serveis de salut.

• Grups que realitzen una activitat organitzada.

Abonat de L’Esportiu de Llinars

• L’abonat ha d’acostar la targeta de proximitat a qualsevol dels lectors.

• A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels lectors.

• Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada des de 30 minuts abans de la seva hora d’accés. La sortida ha der fer-se com a màxim 30 minuts després del seu horari.

• La utilització del centre esportiu durant més temps del permès dóna lloc a una facturació complementària.

Cursetista no abonat que participa en activitats dirigides

• El procediment d’entrada i sortida és idèntic al d’abonats.

• Les targetes de proximitat estan codificades en l’horari de l’activitat contractada.

• Es permet l’entrada al centre esportiu 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després del seu horari.

• S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.

• Les activitats segueixen el calendari de vacances escolars.

• Les activitats són dirigides per professors especialitzats i adequades al coneixement i condició física de cadascú.

• Totes les activitats tenen una limitació de places i es duen a terme sempre que hi hagi un mínim d’inscrits.

• La puntualitat és un element primordial per al bon funcionament i aprofitament de les classes.

• Els cursetistes han de complir la normativa del centre.

Persones que fan un ús puntual del centre

• L’accés amb invitació està limitat a 2 usos per persona al mes.

• Es vendran entrades puntuals sempre que l’aforament del centre esportiu ho permeti.

• En pagar la corresponent entrada s’haurà de facilitar nom i cognoms, número de DNI i número de telèfon. Es rebrà el tiquet de pagament i caldrà portar-lo a sobre en tot moment, juntament amb l’extracte del reglament del centre.

• Per accedir al centre el personal d’atenció al públic obrirà la porta manualment.

• Es podrà gaudir lliurement de la zona aquàtica, la sala de fitness i les sales d’activitats. Les entrades puntuals permeten l’accés a les activitats de graella.

• Un cop abandonat el centre esportiu no es podrà tornar a entrar amb el mateix tiquet.

Grups que realitzen una activitat organitzada

• El responsable del grup esperarà a tots els membres a l’entrada del centre esportiu i sempre haurà d’estar amb el seu grup.

L’accés al centre serà de tot el grup a la vegada.

• El responsable del grup dipositarà el DNI a recepció i a canvi se li lliurarà la clau del vestidor. Recuperarà el DNI en retornar la clau del vestidor, en el moment que tot el grup abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre del grup dins.

• S’utilitzaran els vestidors de grups designats.

• Només podrà fer ús de l’espai reservat.

• Les escoles podran realitzar l’entrada com a màxim 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida en el moment de finalitzar-la. Entraran i sortiran en grup acompanyats del seu responsable.

• En tots els casos, els vestidors s’hauran de deixar tancats amb clau.

No abonats que contracten un servei de benestar i salut

• En la contractació del servei rebran un tiquet que identifica el servei.

• No poden fer ús del centre esportiu.

• El temps d’utilització és el necessari per a la realització del servei.

Accés per a col·lectius especials

Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda

• Les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat en l’ús de l’ascensor interior.

Normativa per a abonats infantils (menors de 12 anys)

Només poden accedir al centre esportiu en els casos següents:

• Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic de L’Esportiu de Llinars).

• Que vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Tots dos han de romandre necessàriament a les mateixes dependències i/o a la piscina on el menor faci l’activitat.

• A partir dels 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe o bé els vestidors familiars acompanyats d’un abonat adult.

Reglament

El reglament d’ús serà d’aplicació a tots els abonats i usuaris que participen en les activitats organitzades per l’Esportiu de Llinars, així com a totes les persones que accedeixen al centre esportiu de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.

La interpretació i l’aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de la Direcció de l’entitat.

L’ús indegut de les instal·lacions i l’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió deftinitiva l’ha de decidir la Direcció.

 

Processos administratius

Pagament de quotes

La primera contractació es farà a les oficines de l’Esportiu de Llinars.

Els rebuts posteriors seran mensuals i es cobraran el primer dia de cada mes mitjançant rebut bancari.

Cobrament de quotes impagades

La devolució dels rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Modificacions i baixes

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.

La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol∙licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa.

No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.

Baixes temporals

L’abonat podrà sol∙licitar la baixa temporal d’abonament per motius mèdics greus o per trasllat laboral, prèvia aportació de la documentació justificativa.

El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

Altres

S’haurà d’abonar el cost dels següents suports a recepció en cas de pèrdua:

  • La clau dels armariets de lloguer.
  • El duplicat del carnet en cas de pèrdua.
  • Una clau familiar.

Reserva de pistes de tennis i pàdel

Procediment per als abonats de l’Esportiu de Llinars

• Poden reservar les pistes via telèfon o via presencial.

• Tenen un torn preferencial per a fer la reserva: dilluns, de 8 a 10h.

• S’ha de donar el nom i cognom obligatòriament.

• La pista quedarà a disposició d’altres usuaris si no es presenta ningú abans de 15 minuts de l’hora de l’inici de la reserva.

• Les pistes es lloguen per hores senceres o hora i mitja.

• En cas de no poder assistir a l’hora reservada, cal anul·lar la pista amb una antelació mínima de 12 hores.

• Els abonats poden reservar pista dins de la seva franja horària d’abonament.

• Si algun dels jugadors no és abonat haurà de pagar l’import del preu vigent corresponent..

• En cas de pluja que impedeixi usar la pista, es retornarà l’import del lloguer. No es retornarà cap import per motius aliens al centre esportiu.

• Cal abonar l’import del lloguer de la pista en el mateix moment de fer la reserva.

• S’ha d’abonar la llum en cas que sigui necessari segons la tarifa vigent.

Procediment per als no abonats de l’Esportiu de Llinars:

• Poden reservar les pistes només per via presencial.

• El torn de reserva de pistes per als no abonats comença els dilluns, a partir de les 10 hores. Els dilluns de 8 a 10h, els no abonats podran utilitzar les pistes sempre que estiguin lliures en el moment d’accedir al centre esportiu.

• Cal abonar l’import del lloguer de la pista en el mateix moment de fer la reserva.

• En cas de pluja que impedeixi usar la pista, es retornarà l’import del lloguer. No es retornarà cap import per motius aliens al centre esportiu.

Classes dirigides de graella

• S’ha d’agafar número en determinades classes de graella, que es lliuren a partir de 20 minuts abans de començar la classe.

• Només és permès agafar un número per persona i classe.

• Passats els primers 10 minuts, no es podrà accedir a l’activitat, per tal de no interrompre la dinàmica de la classe.

• No es pot sortir d’una classe fins que s’hagi finalitzat, estiraments inclosos.

normes generals

La pauta general de comportament serà la d’una utilització adequada de les instal·lacions i el material, de respecte i tolerància envers els treballadors i la resta d’usuaris, i de compliment de les normes generals i específiques que estableix L’Esportiu de Llinars, les quals s’han definit amb l’objectiu de garantir el benestar d’usuaris, treballadors i equipament.

Cada espai específic es regeix per unes normes d’ús i uns horaris d’utilització que són publicats “in situ”.

La distribució d’espais i vestidors és facultat de la Direcció de l’entitat. Els criteris estan basats en la racionalitat i l’aprofitament adequat dels espais.

Tots els usuaris han de seguir les observacions indicades pels tècnics, socorristes, personal administratiu i manteniment, que tenen com a fi vetllar pel respecte i garantir un clima de convivència sobre l’ús dels espais esportius i vestidors, els aparells o material. Si, repetidament, les observacions no són ateses, l’usuari serà obligat a abandonar el centre esportiu.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens a l’Esportiu de Llinars.

Existeix, a més, una normativa d’higiene, d’acord amb el que estableix la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa a instal·lacions esportives, i que contempla també aspectes específics de la nostra entitat.

L’Esportiu de Llinars disposa d’un pla d’evacuació per a respondre amb la màxima rapidesa a qualsevol situació d’emergència.

Tots els treballadors de L’Esportiu de Llinars coneixen aquest pla d’evacuació per tal de garantir la seguretat de totes les persones que hi ha al centre esportiu. En el cas que es produeixi una situació d’emergència, els usuaris han de seguir les seves indicacions.

Com a criteri general, a l’interior del centre esportiu no es pot:

• Circular sense anar vestit de forma adient.

• Fumar.

• Menjar fora de les zones habilitades.

• Entrar begudes alcohòliques ni drogues, ni sota els efectes d’aquests.

• Entrar begudes en envàs de vidre.

• Gravar imatges o fer fotografies sense l’autorització expressa de la direcció del centre esportiu.

• Apropiar-se de béns aliens.

No es pot accedir als espais esportius i de fitness amb mòbil.

En situacions excepcionals es podrà disposar del mòbil a la sala de condicionament físic, sempre i quan estigui en mode vibració i s’atengui la trucada fora de l’espai esportiu, per tal de no molestar la resta d’usuaris.

Espai aquàtic

No es pot fer ús d’aquest espai si es pateix alguna malaltia infecciosa.

Piscines

És obligatori

• Dur banyador, sabatilles de goma i casquet de bany. Per qüestions d’higiene, el centre esportiu no disposa d’aquest material per préstec.

• Fer servir les dutxes i dutxar-se acuradament. No pot ser emprat però, per a la neteja personal.

• Respectar els horaris i els carrers destinats als abonats per nedar.

• Els menors de 12 anys, tant si saben nedar com sinó, han d’anar acompanyats d’un abonat familiar adult, excepte si participen en un curs de natació. Tots dos han de romandre a la mateixa zona de la piscina.

• No es permet l’entrada a l’espai amb bosses, motxilles ni cap mena de material extern.

• Seguir les indicacions dels tècnics aquàtics que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament dels diferents espais i ús del material.

• Endreçar el material després de fer-lo servir. El material és de tots i per a tots.

Zona de relaxació (bany de vapor, sauna i hidromassatge)

És obligatori

• Ser major de 18 anys per accedir a aquest espai.

• L’ús de la tovallola a la sauna, al bany de vapor i a les hamaques.

• Respectar escrupulosament la normativa d’higiene de cada zona.

• Seguir les recomanacions d’ús: durada, indicacions...

• Es tracta d’una zona de descans per tant no destorbeu ni molesteu la resta d’usuaris.

• És facultat exclusiva de l’entitat regular els paràmetres dels diversos

serveis d’aquesta zona.

• Cal dutxar-se abans i després d’utilitzar cadascun d’aquests espais.

Material de piscina

• En l’ús lliure de la piscina només es permet la utilització de

material auxiliar de flotació (bombolletes, xurros, cinturons...)..

Espai d’esport i fitness

Sala de condicionament físic

És obligatori

• Ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys només poden accedirhi, fora de l’hora jove, per prescripció facultativa del servei mèdic de l’Esportiu de Llinars i acompanyats d’abonat adult (major de 18 anys). No poden fer un ús indiscriminat del material. El responsable de la sala és qui orienta en cada cas sobre quins són els elements a utilitzar.

• Els abonats de 12 i 15 anys poden fer ús de les màquines cardiovasculars dins la sala de condicionament físic en el següent horari: de dilluns a divendres, de 15h a 19h; dissabtes, de 10 a 12h i de 17 a 19h; i diumenges i festius, de 10 a 12h.

• Seguir les indicacions dels tècnics de la sala que assessoren a tots els usuaris sobre el funcionament de les màquines i l’ús del material.

• L’ús de roba i calçat esportiu adients. Es prohibeix l’ús de sabatilles obertes o xancletes.

• L’ús d’una tovallola per cobrir les màquines, bancs i estores per evitar que el material s’impregni de suor i així mantenir unes condicions higièniques adequades. Cal eixugar les màquines després de fer-les servir.

• Endreçar el material després de fer-lo servir. És de tots i per a tots.

• Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom.

• No es pot entrar en aquest espai amb bosses, motxilles, ni cap mena de material extern. No s’hi pot acceddir amb banyador, sense samarreta o mullat.

Sales d’activitats polivalents i spining

• S’hi pot accedir sempre que hi hagi una activitat programada.

• Cal portar tovallola, calçat i roba adients, i es recomana portar aigua.

• És imprescindible ser puntual a l’inici de l’activitat per minimitzar el risc de lesions i no distorsionar el funcionament de la classe. El tècnic pot impedir l’accés una vegada ha començat l’activitat, per motius tant d’aforament com de manca de puntualitat.

• No es pot entrar a aquest espai amb bosses, motxilles, cascs ni cap mena de material extern.

Pistes de tennis i pàdel

• Menors de 12 anys: poden jugar acompanyats sempre per un major de 18 anys.

• A cada pista només hi poden jugar simultàniament 4 persones.

La reserva no inclou el lloguer de material, que s’ha de portar o llogar a part. No es poden utilitzar més de tres pilotes per pista.

• El temps d’un ús és de 60 o 90minuts, i sempre comença i acaba a les hores en punt. En cas d’haver començat tard es manté l’hora d’acabament. Si es vol disposar de més temps cal adreçar-se a recepció.

• En cas de necessitar la llum, s’haurà d’abonar el preu de la tarifa corresponent.

• Per cortesia no accedirem a la pista si està ocupada, esperarem a que sigui l’usuari anterior qui, advertit de la nostra presència, finalitzi el seu joc i deixi lliure la pista.

• No hi entreu bosses, motxilles ni cascs de moto. Feu servir els armariets dels vestidors.

• Cal dur roba i calçat esportiu. No utilitzeu el calçat que feu servir pel carrer, ni aneu sense samarreta ni descalços.

• No es pot fumar, ni menjar ni entrar objectes de vidre.

• No és permès l’ús del telèfon mòbil.

• No es permet rebre classes de tècnics que no siguin de L’Esportiu de Llinars.

• Respecteu la tranquil·litat i concentració de la resta d’usuaris.

• Si les condicions climatològiques o de qualsevol altre tipus desanconsellen l’ús de les pistes, L’Esportiu de Llinars es reserva el dret de cancel·lar qualsevol reserva.

Vestidors

El centre esportiu disposa dels següents vestidors:

Vestidors d’abonats

Estan distribuïts en espais masculí i femení, i el seu ús és exclusiu per a abonats i usuaris d’entrada puntual.

Vestidors familiars

El centre esportiu disposa de 2 vestidors destinats a famílies amb fills petits que desitgin un espai més privat o per altres casos excepcionals. És obligatori deixar tots els objectes personals dins l’armariet assignat mentre duen a terme l’activitat.

Cal dipositar el DNI a recepció en el moment de sol·licitar la clau d’aquests vestidors i armariets, que es recuperarà en retornar-la.

Vestidors per a grups

• El centre disposa de vestidors destinats a grups i escoles.

• En el moment d’accedir al centre esportiu, el responsable de recepció indicarà al responsable del grup el vestidor que ha d’utilitzar.

• El responsable de grup tancarà amb clau el vestidor amb els objectes personals mentre estiguin realitzant l’activitat.

• Quan el grup abandoni el centre esportiu, el responsable deixarà el vestidor buit i tancat amb clau, i la retornarà a recepció. Així mateix, vetllarà pel bon comportament i ús del centre per part del grup que dirigeix.

• No està permès canviar-se de roba ni deixar les bosses en altres espais que no siguin els vestidors.

• No s’hi permet afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles o dur a terme activitats que comportin molèsties a la resta d’usuaris.

Armariets

• Tots els vestidors disposen d’armariets.

• Cal guardar totes les pertinences dins de l’armari durant l’utilització del centre esportiu, fins i tot quan estem a la zona de dutxes.

• Per la vostra seguretat, no dispositeu objectes de valor dins l’armariet.

• El sistema de tancament és amb cadenat. Els cadenats són personals.

• Recomanem cadenat amb combinació, així evitareu portar la clau sempre a sobre. Per la vostra seguretat, feu servir un cadenat amb un arc gruixut (7mm).

• En marxar del centre esportiu cal deixar l’armari buit i sense cadenat per permetre’n l’ús a d’altres abonats. En cas contrari el personal del centre esportiu es veurà obligat a retirar el cadenat malmetent-lo, eximint-se de tota responsabilitat.

• L’Esportiu de Llinars disposa d’armariets de lloguer pels abonats.

Normativa de serveis

Pèrdua d’objectes personals

• L’esportiu de Llinars no es fa responsable de la pèrdua dels

objectes personals. Es prega tenir cura de les pertinences personals.

• Els objectes personals trobats dins del centre esportiu estaran a disposició dels abonats a la zona d’Atenció al Públic durant un termini de 15 dies.

Passat aquest període es lliuraran a una institució benèfica pel seu aprofitament.

• El centre no guardarà objectes d’higene personal, com xampú, gel de bany o cremes, ni pintes, raspalls de dents, etc. Tampoc es guardarà roba interior.

Àrea de benestar i salut

• Cal concertar dia i hora de cada servei prèviament, telefònicament o directament al mateix centre esportiu. També es pot concertar dia i hora amb l’especialista després de cada servei.

• Com que els horaris són concertats, la puntualitat és un element primordial per al bon funcionament i aprofitament del servei. No es realitzarà el servei passats 15 minuts de l’hora concertada.

• Si anul·la el servei 24 hores abans de la visita es podrà tornar a concertar dia i hora sense cap càrrec. En cas d’anul·lar-lo fora de termini o no assistir-hi sense avís, l’usuari haurà d’abonar el 50% del preu.

• Els tiquets de salut caducaran passat un any de la data de compra.

L’Esportiu de Llinars és Centre de Medicina de l’Esportiu, autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i ofereix revisions mèdiques esportives vàlid per a totes les federacions. Cal concertar cita prèvia.

 

Cafeteria - Restaurant

• L’accés a la cafeteria-restaurant és lliure, no cal ser usuari del centre esportiu.

• S’hi ha d’accedir amb roba adequada. Es prohibeix l’accés amb el tors nu, en banyador i xancletes o mullat.

Aparcament

• L’Esportiu de Llinars disposa d’aparcament municipal exterior i gratuït.

• L’Esportiu de Llinars no es fa responsable dels possibles robatoris o incidents que puguin succeir a l’aparcament.

Solàrium

• L’Esportiu de Llinars disposa d’un solàrium.

• No es pot entrar al solàrium amb menjar ni ampolles de vidre.

• No és permès fumar.

• No es poden posar les hamaques a la gespa.

• Procureu mantenir silenci per no molestar la resta d’usuaris i mantingueu els espais nets.

Per a un millor funcionament del centre us agrairíem que:

• Respecteu l'entorn: tant la intimitat dels altres com l'espai que ocupeu.

• Llenceu els envasos buits a les escombraries.

• Deixeu l'espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.

• En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.

• Mantingueu net i en bones condicions el centre.

• Si detecteu algun desperfecte en el centre comuniqueu-ho a recepció.

 

Moltes gràcies, la vostra col∙laboració és bàsica per al bon funcionament de l'Esportiu de Llinars.

 

 

Utilitzem cookies de tercers per recollir informació sobre les seves visites i el seu ús de la nostra web. En cas de continuar navegant per aquesta web entendrem que accepta l'ús d'aquests dispositius. Més informació: Política de Cookies

GTranslate